راهنمای رژیم غذایی

برای تبیین بیشتر میزان اثر بخشی ونوستات ® بر کاهش انرژی دریافتی و کاهش وزن یک برنامه هفتگی بر اساس غذاهای مختلف تنظیم شده است.

از آن جا که اغلب متخصصین در برنامه های غذایی کاهش وزن، داروی ونوستات ® را با دو وعده غذایی اصلی غذایی ( ناهار و شام ) تجویز می کنند، میزان دریافت انرژی روزانه با یا بدون مصرف داروی ونوستات ® برای شما در یک هفته فرضی مشخص شده است .

Call Now Button