چاقی و خطرات آن

چاقی و پیامدهاي آن بر سلامتی
1- مقدمه:
چاقی اصلی ترین بیماري مرتبط با تغذیه در دهه اخیر است و به شرایطی اطلاق می شود که با انباشت چربی زیاده از حد در بدن مشخص شده و با افزایش خطر ابتلا به برخی بیماري ها همراه است. اضافه وزن و چاقی می تواند موجب ابتلاي به دیابت شده و در افزایش فشار خون، تغییرات نامطلوب در چربی هاي خون، ناباروري، مشکلات زایمان، آرتریت، آسم و شرایط نامطلوب بهداشتی موثر است. چاقی را می توان از طریق تغییرات در شیوه زندگی به ویژه رژیم غذایی به خوبی کنترل کرد.
2-  اپیدمیولوژي چاقی:
2-1 تعریف چاقی:
که از تقسیم وزن بر (BMI) بر اساس شاخص توده بدنی (WHO) سازمان بهداشت جهانی حسب کیلوگرم بر مجذور طول قد بر حسب متر محاسبه می شود، افراد جامعه را به افراد کم وزن، با وزن طبیعی، داراي اضافه وزن و چاق دسته بندي کرده است (جدول 1). این شاخص مستقل از قد بوده و این امکان را فراهم می کند تا بتوان مقایسه اي سریع و آسان درون گروههاي جمعیتی و مقایسه بین گروههاي مختلف که داراي نژاد یا قومیت متفاوتی هستند، انجام داد.

Call Now Button