چاقی و خطرات آن

چاقی اصلی ترین بیماري مرتبط با تغذیه در دهه اخیر است و به شرایطی اطلاق می شود که با انباشت چربی زیاده از حد…